Återanvänd kraven

Att bygga upp en ”grundplåt” med krav över tid att utgå ifrån i produkt- och tjänsteutvecklingen, kan få bra effekter på både tid och kostnader. Och slippa ”uppfinna hjulet” varje gång.

Krav som kan återanvändas kallas också globala krav, men jag föredrar att kalla det generiska krav. Och vad är det, undrar du kanske.

Grovt förenklat blir de generiska kraven ett ramverk för organisationen att förhålla sig till. Det är lagstiftning, standarder och andra riktlinjer som styr dess verksamhet. Här finns alltifrån exempelvis Maskindirektivet på EU-nivå, IEC-standard till interna riktlinjer för design.

Ett statligt verk har exempelvis tillgänglighetskrav, att de är tvungna göra sina tjänster tillgängliga för människor med nedsatt syn, motorik etc. Ett företag har inte sådana krav på sig, men att ändå välja ta med det i utvecklingen kan gynna affärsverksamheten.

Men det är inte allt. Olika grupper av kunder och användare har olika behov, vilket naturligtvis påverkar designen av produkter och tjänster. Internt inom organisationen kan det finnas ett antal principer och riktlinjer för design för hårdvara och mekanik, elektriska gränssnitt och mjukvara.

Generiska krav är ganska stabila över tid, och det är bra formulera dem som användarens behov eller som systemets beteende. Produktens eller tjänstens design ska specifikt lösa kravet (behovet).

Koppla kraven uppåt eller neråt

Tänk om du ser de generiska kraven som en ”grundplåt” att utgå ifrån i produkt- occh tjänsteutvecklingen, istället för att de ligger som ett fluffigt moln ovanför alla lösningar. I början av projektet av produktens eller tjänstens design finns kanske inte mycket att utgå ifrån, men allteftersom så tar projektet fram olika lösningar till dessa krav. Då kan denna ”grundplåt” fungera som en slags checklista när din organisation kommit en bit framåt.

Det är vanligt i utvecklingsprojekt utgå från att projektet ska identifiera alla krav. Över tid borde somliga krav kunna identifieras som gemensamma mellan flera projekt, alltså oavsett vilket projekt eller vilken produkt/tjänst som har en designad lösning på kravet.

Tänk vad generiska krav skulle kunna spara i tid och kostnader! Att snabbare komma ut med lösningar, istället för att dokumentera och administrera en kravmassa som tenderar att växa hela tiden. Annars blir det som att ”uppfinna hjulet” varje gång, med duplicerade krav på produktnivå som är väldigt lika mellan projekten.

Självklart är det viktigt att hålla ordning på sin kravmassa. Det är viktigt att definiera sin MVP, allt kan inte vara ”Must have”.

Det jag också märker ute på uppdrag att väldigt många människor inom produkt- och tjänsteutveckling blandar ihop krav och lösning och kallar allting för krav. Personligen har jag en ganska ”binär inställning”: Antingen är det ett krav som uttrycks som ett behov (vad och varför) eller så är det designad lösning (hur).
Frågan ”vad är det verkliga behovet” är alltid relevant.

På ett uppdrag talades det om både globala krav och krav på systemnivå. De globala kraven var viktiga och ofta med kvalitativa egenskaper för att uppfylla internationella direktiv och standarder. Kraven på systemnivå handlade om beteende, exempelvis att ett visst systemtillstånd ”mode” skulle leda till något speciellt beteende. Huvudsaken är att alla berörda förstår skillnaden, annars kan jag personligen tycka att det är onödigt komplicerat. Allt detta är ju krav som går att återanvända. Det kan dessutom lätt missuppfattas att de globala kraven är ovanför systemkraven, och så är det ju inte.

Eftersom det finns så mycket mer i detta ämne, har jag publicerat en serie artiklar som belyser generiska krav från olika perspektiv.
> Återanvänd krav del 1 – Bygg kunskapsbank och style guides – 9 tips
> Återanvänd krav del 2 – Håll ordning på kraven i kunskapsbanken
> Återanvänd krav del 3 – Bygg och kommunicera informationsmodell

Författare: Helén Alseby, agil produktägare samt krav- och verksamhetsanalytiker

Tyckte du om denna artikel? Dela gärna! > Läs fler artiklar
Vill du ställa en fråga eller tipsa om något du vill läsa om? > Välkommen att höra av dig

Följ Helén Alseby LinkedIn Twitter